zaterdag 25 maart 2017

België: Ophef over ‘abortus is moord’-artikel op universiteit


In België is ophef ontstaan nadat een universitair docent in een cursus een document verspreidde waarin hij betoogt dat abortus moord is. Stéphane Mercier, docent aan de Université Catholique de Louvain (UCL), deed dit in het kader van een cursus filosofie voor toekomstige ingenieurs. De ongeveer honderd studenten kregen een document van vijftien pagina’s onder ogen getiteld De filosofie voor het Leven – Tegen een zogenaamd recht om abortus te kiezen.

'Moord op een onschuldig persoon'

Daarin stelt Mercier onder meer: “De waarheid is dat abortus de moord op een onschuldig persoon is. En het is zelfs een bijzonder abjecte moord, omdat de onschuldige in kwestie weerloos is.” Ook schrijft hij dat abortus net als verkrachting een intrinsiek kwaad is, iets dat altijd onaanvaardbaar is, ongeacht de omstandigheden.

“Als abortus een moord is, is het dan niet nog erger dan verkrachting? Verkrachting is immoreel en gelukkig is het ook illegaal.” Het zou dan, stelt hij, voor de hand liggen ook abortus strafbaar te stellen.

Merciers artikel werd naar buiten gebracht door Synergie Wallonie, een stichting die zich volgens haar website inzet voor “de gelijkheid tussen vrouwen en mannen”.

'In tegenspraak met waarden universiteit'

De UCL laat in een korte verklaring op haar website weten kennis te hebben genomen “van een schrijven van dhr. Mercier (...) over abortus”. Ook meldt ze met hem in gesprek te zullen gaan om de status en het mogelijk gebruik van het artikel in het kader van zijn lessen “op te helderen”.

In de verklaring staat verder dat ongeacht de uitkomst van dat gesprek het “recht op abortus” vastligt in de Belgische wet “en dat de notitie waarvan de UCL op de hoogte is gesteld in tegenspraak is met de waarden die de universiteit draagt. Het is onacceptabel om in het kader van een cursus standpunten over te brengen die in tegenspraak zijn met deze waarden”.

Discussie aanwakkeren

Mercier omschrijft zijn artikel zelf als “een filosofische overweging, geen theologische overweging gebaseerd op de Openbaring. Een filosofische overweging, minder om te ‘scoren’ dan om te helpen bij het reflecteren en te proberen de waarheid over een ernstige zaak vrij te maken”.

Volgens de Franstalige RTL herhaalde Mercier desgevraagd dat hij met het document de discussie over een ernstig onderwerp wilde aanwakkeren. (KN/RTBF/RTL/LSN)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/belgie-ophef-over-abortus-is-moord-artikel-op-universiteitVolgens de UCL zou ‘abortus is moord’ "in tegenspraak met waarden universiteit" hetgeen natuurlijk lulkoek is. Mercier citeerde in zijn artikel letterlijk uit de Catechismus van de Katholieke Kerk! Hoe zou het artikel van Mercier dan in tegenspraak kunnen zijn met de 'waarden' van de universiteit?

MOORD IS DUS VOLGENS DE UCL TEGENWOORDIG AL EEN WAARDE!!!


UCL: "DIT IS GEEN MOORD!"


maandag 20 maart 2017

Sommige Anoniemen uit de entourage van pater Benny van de abdij van Postel, die deze foto wijd en zijd over het internet hebben verspreid, nemen er blijkbaar aanstoot aan, dat wij deze vaudeville op de korrel nemen:


Echter, niet alleen het gedrag van de kinderen, die hun Communie doen, is schokkend,
maar ook het feit, dat de abt dit zomaar tolereert.

Ons verzet heeft niets met een 'politieke strijd' te maken zoals zij menen,
maar blijkbaar zijn de 'linkse' Neo-conservatieven intussen al zo ver van het Geloof afgedwaald,
dat zij zich niet kunnen inbeelden, dat Katholieken deze gang van zaken
oprecht als schokkend en als een kaakslag ervaren.


zondag 12 maart 2017

Jozef De Kesel 'in dialoog' met de Vrijmetselarij:

Rencontre de Jozef De Kesel (Primat de Belgique) et de Henri Bartholomeeusen (Président du CAL/Voorzitter van het Centrum voor Seculiere Actie en 33ste graad grootmeester van Le Grand Orient de Belgique) op 29 januari 2016 in Flagey

En dit keer géén 100, maar wél 500 aanwezigen op een manifestatie georganiseerd door de ULB, de universiteit van de vrijmetselarij!

Zoals gebruikelijk zeurt De Kesel altijd over de 'geseculariseerde samenleving' en dat het hier nu "niet meer is zoals bij de moslims". [Nog niet!]

Bartholomeeusen is het in het begin eens met de 'analyse' van De Kesel. [Surprise! Surprise!]

De Kesel streeft geen macht meer na binnen de maatschappij. [Maar, natuurlijk wél binnen de Kerk.]

De Kesel is blij, dat de Kerk haar macht heeft verloren, zeker sinds het Tweede Vaticaans Concilie. [Nou!]

De Kesel heeft respect voor de ongelovigen. [Had hij maar evenveel 'respect' voor de gelovigen!]


Vraag minuut 14:30 : "Is het geloof superieur aan de overtuiging, aan de opinie?"

De Kesel: "Non, non, non." "Het geloof is een existentiële overtuiging."

De Kesel beweert dus, dat het Woord van God NIET superieur is aan de opinie!

DIT IS APOSTASIE!!!


De Kesel: "Voor mij persoonlijk is de meest fundamentele waarde het respect voor de andere."

DIT IS APOSTASIE!!!


"De Kesel is alleen maar katholiek van huis uit! Dus niet uit overtuiging!" zegt Bartholomeeusen. De Kesel knikt instemmend! [Ketterij!]

Vrijmetselaar De Kesel min 21:50 : "Euthanasie is een kwestie van vrijheid. Vrijheid!" "Liberté. Liberté!" [Ketterij!]

De Kesel 24:15 over de homoseksuelen: "Het discours van de Kerk is niet meer dat van 10 of 20 jaar geleden!" [Ketterij!]

Vraag: "Wat moeten de gelovigen doen?"

De Kesel: "Vluchtelingen opvangen."

Volgens De Kesel zijn er ook "linkse christenen". Maar, hij houdt niet van "extremen".


Bartholomeeusen wijst De Kesel op zijn "double discours" (min. 29:20). [Bartholomeeusen heeft inderdaad gelijk en schijnt te zeggen: "U praat als een vrijmetselaar, maar wat met het Kerkelijk Recht?" De Kesel spreekt inderdaad met twee tongen. Dit is de typische houding van de Farizeeër! De schijnheilige! Net dat is zo storend aan De Kesel!]


"Wat is de Wet van de Kerk" vraagt Bartholomeeusen... "Het Kerkelijk Recht?"

De Kesel: "Neen, het Tweede Vaticaans Concilie". [Ketterij!]

Vanaf min. 30:00 geeft De Kesel toe, dat hij het Kerkelijk Recht niet kent!!!

Volgens De Kesel is apostasie volgens het Kerkelijk Recht géén delict! Dan begint De Kesel te leuteren over de 'godsdienstvrijheid' volgens het Tweede Vaticaans Concilie!

Jef, 'apostasie' heeft niets met godsdienstvrijheid te maken!

De Kesel weet dus niet, dat volgens het Kerkelijk Recht,
apostasie weldegelijk een misdrijf is!

Ongelofelijk! Ook Bartholomeeusen moet met De Kesel lachen én terecht!!!


De Kesel: "De Kerk heeft een bocht gemaakt!" [Ketterij!]

De Kesel liegt alsof het gedrukt staat!


Nu gaat het Tweede Vaticaans Concilie plots over "broederlijkheid" en "dialoog". [Ketterij!]

De Kesel: "Katholieke scholen mogen niet evangeliseren". [Ketterij!]

De Kesel herhaalt nog maar eens, dat hij voor de scheiding tussen Kerk en staat is. [Ketterij!]

Bartholomeeusen wil de laïcité inschrijven als 'staatsgeloof' in de grondwet.

Tot slot: De Kesel: "Ik heb geen 'grote boodschap' te brengen".


In heel zijn uiteenzetting is niet één katholiek woord te vinden! 
Alleen maar relativisme! En dan heb ik het over De Kesel. In feite heeft Bartholomeeusen, die katholiek is opgevoed, méér gezegd over het Katholiek Geloof dan De Kesel zélf!

De Kesel weet niet waar het over gaat!

De Kesel toont duidelijk aan, dat hij niet weet wat in het Kerkelijk Recht staat en hij toont ook aan, dat hij niet weet wat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt!

De Kesel diskwalificeert zich totaal als bisschop!

woensdag 8 maart 2017

Over het blasfemische wapenschild van 'aartsbisschop' Jozef De Kesel

Niet Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon: "de stad zonder kerken"

De uitleg van Jef bij zijn wapenschild:


"De hoofdkleuren van het wapenschild, rood en groen, zijn de kleuren van de stad Brussel [!]. De twee themata (het lam, de stad) vinden hun oorsprong in het boek Apocalyps.

In het bovenste deel van het schild staat het lam, waarvan gezegd wordt dat het geslacht is en dat het staat. [De Kesel citeert slecht. "Het Lam staat, alsof het geslacht was" (Openb. 5:6). Merk op, dat het lam van De Kesel tegen een groene achtergrond staat. Groen is de kleur van de islam, de favoriete religie van De Kesel. Binnen de islam heeft lamsbloed geen rituele betekenis. Integendeel, lamsbloed is volgens de islam onrein of haram.]

Het is het beeld van Christus. Hij is voor ons gestorven [als zoenoffer voor onze zonden]. Hij is de Verrezene.

Het lam verwijst natuurlijk ook [ook?] naar het Lam Gods uit Gent, waavan ik afkomstig ben. [De Kesel maakt een onderscheid tussen het lam en het Lam Gods. Volgens hem is er hier blijkbaar dus een verschil.]

Het onderste deel van het schild bevat de afbeelding van een stad. Dit verwijst naar de grootstad Brussel maar ook opnieuw naar de Apocalyps ["Brussel, maar ook..." De Kesel zegt, dat deze stad Brussel is, maar ook Jeruzalem! Met andere woorden, De Kesel insinueert, dat Brussel het Hemelse Jeruzalem is! BLASFEMIE!!!].

Daar wordt gezegd: wanneer alles wordt volbracht, zal het een grote stad zijn, een stad van vrede, een immense stad [Zo staat het er niet.].

Abraham zei hiervan al: ik zal u zegenen zo talrijk als de sterren aan het firmament en de zandkorrels op het strand. [Wat is dit voor een totale nonsens? In Gen 22:17 staat: "Daarom zal Ik u zegenen, en uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en als het zand aan het strand van de zee.." Jahweh zegt dat tegen Abraham. Abraham heeft dit helemaal niet gezegd. Waarom beweert De Kesel dat dan? Of bedoelt De Kesel met deze woorden, dat "Uw kroost de poorten van zijn vijanden zal bezitten". Met andere woorden, de afstammelingen van Abraham via Ishmael, de moslims dus, zullen Brussel bezitten? Wijst het zogenaamde 'lam' naar het Offerfeest? Toen Ibrahim zijn zoon Ishmael ter ere van Allah met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van Allah en die stuurde daarna een engel naar de 'profeet' Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.]

Als God alles in allen zal zijn, zal het een stad van vrede zijn waar mensen in vrede met mekaar leven. Op het schild zie je geen enkele kerk. [In Openbaring 21:22 staat: "Maar een tempel zag ik er niet". Een tempel! Er staat daar niets van een kerk! Met andere woorden: Brussel zal een stad zonder kerken zijn = HET MACONNIEKE 'PLAN DANNEELS']

In de Apocalyps staat er over die stad: er zal geen tempel meer zijn want God zelf zal tussen ons wonen. [Weer fout: "Want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel; zo ook het Lam."]

De kerk [met kleine letter] is dienstbaar, ze is nodig maar ze is niet eeuwig [Ketterij!]. Ooit komt de dag dat ze haar dienstwerk volbracht heeft en dat de schepping helemaal verheerlijkt zal zijn. [Het Hemelse Jeruzalem is de Kerk! De Stad van God is de Kerk. Dat lezen wij bij de Heilige Augustinus in De Civitate Dei VIII, 24; XIII, 16; XV, 26.]

De stad op het schild heeft een goudgele kleur. De stad is gebouwd met twaalf fundamenten, de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen. [Opnieuw fout! Openbaring 21:12 Ook waren er namen in de porten gehouwen: die van de twaalf stammen der zonen Israëls.  Openbaring 21:14  De muur der Stad had twaalf grondvesten, en daarop twaalf namen, der twaalf Apostelen van het Lam.]

De muren zijn gemaakt in de edelste metalen." [De Kesel maakt er dus een duivels allegaartje van! Met zijn kromme bisschopsleuze verwijst De Kesel trouwens expliciet naar de Heilige Augustinus: "Vobiscum christianus" ('Met u ben ik christen')]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/wapenschild-en-bisschopsleuze-van-mgr-de-kesel


De stad op het wapenschild van De Kesel is dus niet het Hemelse Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon:

In De Civitate Dei maakt de Heilige Augustinus een vergelijking tussen Jeruzalem en Babylon. Het valt op, dat Augustinus in De Civitate Dei de twee steden telkens weer benoemt met de namen Jeruzalem en Babylon. De antithese tussen de twee civitates wordt verwoord als de tegenstelling tussen juist déze twee steden.

Alleen bij de Heilige Augustinus functioneren de beide historische steden uitgebreid als type of allegorie van de Stad van God enerzijds en de aardse/duivelse stad anderzijds. Reeds in een preek over Psalm 148 uit het jaar 395 staan Jeruzalem en Babylon, het toekomstige leven en de gevangenschap in het tegenwoordige leven, tegenover elkaar. Ook in andere preken en geschriften van Augustinus worden Jeruzalem (of Sion) en Babylon op deze wijze tegenover elkaar geplaatst.
 
Breedvoerig en in wereldhistorisch perspectief komt de thematiek van Jeruzalem tegenover Babylon vooral aan de orde in Civ. 16−18. Natuurlijk komt dit deels, omdat hier de periode van de torenbouw van Babel en de spraakverwarring aan de orde komt, gevolgd door de Babylonische ballingschap en tenslotte apart de geschiedenis van de wereldrijken Assyrië (Babylonia prima) en Rome (Babylonia secunda). Maar verklaard is hiermee nog niet dat telkens op karakteristieke wijze tegenover Jeruzalem (visio pacis, ‘gezicht van de vrede’) of Sion (speculatio, ‘uitzicht’) de stad Babylon (confusio, ‘verwarring’) wordt geplaatst. Zo luidt het bijvoorbeeld in Civ. 17,16, als vervolg op Augustinus’ allegorische uitleg van Psalm 44 (45):

... die Koningin [namelijk uit Ps. 44 = Hebr. Ps. 45], die in een andere Psalm ‘de stad van de grote koning’ [= Ps. 47(48):3] wordt genoemd is de Kerk. Zij is in de geestelijke zin Sion, een naam die ‘uitzicht’ betekent. Want Zij ziet uit op het grote goed van het toekomende leven, omdat Haar blik zich daarop richt. Zij is op dezelfde wijze, in geestelijke zin (spiritaliter), dát Jeruzalem waarover wij zo dikwijls gesproken hebben. Haar vijandin is Babylon, de stad van de duivel, wier naam ‘verwarring’ betekent. Maar onder alle volken wordt uit dit Babylon onze Koningin gered door de hergeboorte en Zij gaat zo van de slechtste naar de beste Koning, namelijk van de duivel naar Christus. Daarom wordt ook tot Haar gezegd: ‘Vergeet je volk en het huis van je vader’ (Ps. 44(45):11).


zondag 5 maart 2017

Losgeslagen 'voorstelling van de doopkandidaten' in de kathedraal van Brussel met ongedoopte leken die zich als 'priester' voordoen...


Brussel enkele uren geleden...

Ongedoopte leken hebben niets verloren op het priesterkoor.

Met de 'S' van Satan op de voorgrond
en de vrijmetselaars-kubus die het hoofdaltaar verbergt
 op de achtergrond...

Met dank aan Jef!
'

zaterdag 4 maart 2017

Novini: "Het mysterie van Tuam en het mysterie van de nieuwsmedia"


Van 1925 tot 1961 werd in Tuam, in de Ierse regio Galway, een tehuis gerund door de Bon Secours-zusters. Dit tehuis was een Rooms-katholieke instelling waar duizenden ongetrouwde zwangere vrouwen kinderen baarden, in een tijd waar een taboe heerste op buitenechtelijke zwangerschap. In 2014 kwam het tehuis in het nieuws, omdat de lokale historicus Catherine Corless na uitgebreid onderzoek stelde dat er honderden kinderen in of rondom het in 1972 afgebroken complex begraven moeten liggen. Gisteren werd bekend gemaakt dat tijdens opgravingen in het complex inderdaad menselijke resten zijn aangetroffen.

Verschillende nieuwsmedia gingen met het verhaal aan de haal en sommige lieten daarbij hun fantasie de vrije loop. Met name de Vlaamse staatsomroep VRT schetste op haar website en Facebookpagina een beeld dat meer doet denken aan het script van een slechte horrorfilm dan aan de officiële persverklaring van de Onderzoekscommissie Moeder- en Babyhuizen, die namens de Ierse overheid onderzoek doet naar het tehuis en door de VRT als bron wordt opgegeven. Volgens de VRT in de persoon van Dominique Fiers zijn namelijk honderden baby’s en kinderen vermoord door katholieke zusters en zijn de lijkjes vervolgens massaal gedumpt in een beerput.

Het lopende onderzoek van de Onderzoekscommissie laat evenwel een ander, genuanceerder beeld zien; een beeld dat bovendien veel meer in lijn ligt met bestaand historisch onderzoek. Allereerst heeft de Onderzoekscommissie twee bouwwerken gevonden. Het eerste bouwwerk betreft de ‘beruchte’ septische tank of beerput, die in werkelijkheid buiten gebruik was gesteld en vol zat met rommel en puin. En dus niet met honderden kinderlijkjes.

Het tweede bouwwerk is een lang complex bestaande uit twintig kamers. Volgens de Onderzoekscommissie kan vooralsnog niet worden vastgesteld wat precies de functie was van dit bouwwerk, al lijkt het oorspronkelijk te hebben gediend voor de behandeling of opslag van afvalwater. De commissie stelt evenwel dat niet kan worden vastgesteld of dit bouwwerk daadwerkelijk als zodanig in gebruik is geweest. Wel is al langer bekend dat het tehuis in 1846 was gebouwd als werkhuis en in 1916 diende als kazerne. Het bouwwerk kan dus daarmee te maken hebben gehad.

In ten minste zeventien van de twintig kamers zijn ‘significante hoeveelheden aan menselijke overblijfselen ontdekt’, aldus de Onderzoekscommissie. Hoewel de commissie niet aangaf hoeveel lichamen begraven liggen, had het wel details inzake een gedane steekproef: “[De onderzochte] overblijfselen betroffen een aantal individuen met leeftijden van ongeveer 35 foetale weken tot 2–3 jaar.” Koolstofdatering wijst erop dat de lichamen, zoals verwacht, stammen uit de periode dat het tehuis actief was, te weten 1925 tot 1961. Het gaat dus om doodgeboren of vroegtijdig gestorven kinderen.

Over de exacte doodsoorzaak is nog niets bekend. In tegenstelling tot de bewering van de VRT dat sprake is van moord en doodslag, stelt de Onderzoekscommissie vooral ‘geschokt te zijn van de ontdekking en haar onderzoek voort te voort te zetten naar wie verantwoordelijk was voor het op deze wijze opruimen van menselijke overblijfselen’.

De historische context kan meer duidelijkheid verschaffen over wat zeer waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. In het Ierland van onder meer de jaren veertig stierven jaarlijks vijfhonderd kinderen aan verschillende ziekten, in bijzonder tuberculose. Een inspectierapport uit 1947 stelde vast dat het tehuis in Tuam overbevolkt was met in totaal 271 kinderen and 61 moeders. Bovendien betaalde de gemeenteraad van Galway de zusters slechts £1 pond per moeder en kind per week, wat in hedendaagse euro’s neerkomt op niet meer dan €60 per week. Ook Corless concludeert daarom dat de kinderen in het tehuis waarschijnlijk zijn gestorven aan infectieziekten en ondervoeding. Onder andere dit soort problematiek leidde overigens tot een nieuwe Health Act, welke al gauw onderwerp werd van een verhit politiek debat.

Het is in deze omstandigheden dat het tehuis in de jaren veertig een ook voor die tijd schrikbarend hoog sterftecijfer had. Een kwart tot een derde van alle kinderen kwam te overlijden. Volgens Corless, die de overlijdensaktes van de kinderen bestudeerde, gaat het om in totaal 796 kinderen. Een groot aantal daarvan lijkt dus in het tweede bouwwerk te zijn begraven. De Onderzoekscommissie geeft niet aan in welke staat zij de lichamen heeft aangetroffen, maar haar bewoordingen wijzen erop dat ze niet op ordentelijke wijze waren begraven.

Hoewel voor verschillende nieuwsmedia, zoals de VRT, duidelijk is dat sprake was van massamoordende horrornonnen die honderden geslachtofferde ongeborenen, baby’s en peuters in een beerput hebben gedumpt, laten de officiële persverklaring van de Onderzoekscommissie Moeder- en Babyhuizen en het historisch onderzoek van onder meer Catherine Corless een genuanceerder beeld zien. Het tehuis in Tuam lijkt eerder een symbolisch dieptepunt te zijn van een tragische periode uit de Ierse geschiedenis waarin epidemieën, ondervoeding, kindersterfte en gebrekkige ziekenzorg aan de orde van de dag waren.

Het is dan ook te makkelijk om de Bon Secours-zusters, die onder deze omstandigheden overuren werkten om zich te ontfermen over de enorme aanstroom van zwangere vrouwen en kinderen, zaken in de schoenen te schuiven die geen basis hebben in de werkelijkheid. Daarmee is echter nog niet gezegd dat de zusters helemaal geen blaam treffen. De kwestie-Tuam laat zodoende twee mysteries zien die schreeuwen om te worden opgelost: waarom zijn deze honderden kinderen op zo’n onbehoorlijke wijze begraven [Opmerking: Hier is blijkbaar geen sprake van 'begraving', maar van bijzetting in een afgesloten crypte. Naar aloud Katholiek gebruik is een kist dan niet noodzakelijk. Hier nu moord en brand over schreeuwen, is weinig respectvol!], en waarom zijn sommige nieuwsmedia ondanks alle feiten zo aan het fabuleren? Men zou er verstandiger aan doen eerst het verdere onderzoek en het eindrapport van de Onderzoekscommissie Moeder- en Babyhuizen af te wachten.

Bron: Novini

Link:


http://www.novini.nl/mysterie-tuam-en-mysterie-nieuwsmedia/Link naar het officiële persbericht van de Onderzoekscommissie Moeder- en Babyhuizen:

http://www.mbhcoi.ie/MBH.nsf/page/index-en

 

vrijdag 3 maart 2017

Opnieuw smerige, anti-katholieke haat- en lastercampagne van de VRT: "Ierse regering bevestigt vondst van resten van honderden kinderen in kindertehuis"


vr 03/03/2017 - 16:48 Dominique Fiers

Tientallen jaren gonsde het van de geruchten in Tuam [Géén geruchten, maar men wist dit.], in County Galway, tot drie jaar geleden inderdaad de resten van vermoedelijk honderden kinderlijkjes werden ontdekt in de septische put [of was het een ondergrondse crypte?] van het plaatselijke moeder- en kindertehuis. Vandaag blijkt de werkelijkheid nog veel gruwelijker [Op zich is hier niets "gruwelijks" aan.]. Want ook elders op het domein zijn volgens de Ierse overheid een "aanzienlijk" aantal resten van kinderlichaampjes gevonden.

Dat er zich in Tuam een massagraf met kinderlichaampjes bevond, kwam drie jaar geleden al aan het licht [Het betreft géén massagraf, maar een ondergrondse crypte waar kinderen individueel werden bijgezet.]. De Ierse regering beval daarop een grootscheeps onderzoek, niet alleen naar het moeder- en kindertehuis in Tuam, maar naar alle 18 soortgelijke tehuizen in de Ierse Republiek.

De resultaten van de opgravingen en het forensisch onderzoek in opdracht van de speciaal daarvoor opgerichte commissie zijn vandaag bekendgemaakt. Om hoeveel kinderen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. "Het gaat om een aanzienlijk aantal", klinkt het. Volgens lokale bronnen zouden er 796 baby's en kinderen in het tehuis zijn gedood. [Schandalige laster!!!! Het betreft allemaal natuurlijke sterfgevallen! Ongelofelijk! Wat een FAKE NEWS van de FAKE VRT!]

Verbanningsoord voor zwangere meisjes [Neen, een opvanghuis!]

Het moeder- en kindertehuis in Tuam stond van 1925 tot 1961 onder toezicht van de Zusters van Bon Secours. Daarna ging het dicht. Er waren wel meer tehuizen als dat van Tuam in het streng katholieke Ierland. Meisjes die ongehuwd zwanger bleken, werden ernaartoe gestuurd voor de duur van hun zwangerschap om de doodzonde te verbergen voor de rest van de gemeenschap. [Neen! Deze meisjes waren blij, dat ze ergens opgevangen werden! In moslimlanden zal je zoiets natuurlijk niet aantreffen, daar wordt moeder en kind meteen uit de weg geruimd! Om nog maar te zwijgen over de 20.000 abortus-moorden die elk jaar in België gepleegd worden!]

Na de geboorte werden de kinderen dan verplicht voor adoptie afgestaan [Dat was gangbare praktijk. Het tehuis stond onder toezicht van de Galway County Council Inspection! De officiële inspectie van het graafschap. De Galway County Council betaalde zelfs 1 pond per week aan de zusters per opgevangen moeder met kind. De zusters waren trouwens allemaal gediplomeerde verpleegsters en vroedvrouwen. Alles was wettelijk geregeld en in orde.]. Sommige kinderen bleven nog een tijdje in het tehuis tot er een gepast gezin voor hen werd gevonden. De praktijk duurde voort tot in de jaren 80 van de vorige eeuw. Naar schatting 35.000 ongehuwde moeders zouden verplicht naar zo'n tehuis gestuurd zijn.

Foetussen, baby's en peuters

Moeder- en kindertehuizen hadden een al zeer bedenkelijke reputatie, maar wat in Tuam gebeurd is, tart werkelijk alle verbeelding [= FAKE NEWS!]. De experts vonden behalve in de septische put [= ondergrondse crypte] ook menselijke resten in een andere ondergrondse structuur die was ingedeeld in 20 kamers [= CRYPTE]. In zeker 17 van die kamers werden beenderen ontdekt. De leeftijd van de slachtoffertjes zou variëren van foetussen van 35 weken tot peuters van drie jaar. [De kindersterfte was indaad hoog. Vooral door ziektes zoals tuberculose, mazelen, longontsteking, kinkhoest etc. Vergeet niet, dat we toen nog in het pre-antibiotica-tijdperk zaten en dat deze ziektes vaak dodelijk waren. Het tehuis is 36 jaar operationeel geweest. Dit betekent, dat er gemiddeld 22 kinderen per jaar stierven. Op een aantal van 271 kinderen en 61 moeders die permanent aanwezig waren, zijn deze aantallen begrijpelijk. Zeker wanneer men rekening houdt met het feit, dat één derde van de overlijdens plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog toen er, bovenop de ziektes, ook nog eens gedeeltelijke ondervoeding bijkwam als gevolg van de bevoorradingsproblemen.]

De Ierse minister voor Kinderwelzijn Katherine Zappone noemde het nieuws "triest en choquerend". "Maar dit komt niet als een verrassing, want er waren de voorbije jaren al beweringen dat er menselijke resten op het domein lagen." [Deze uitspraak werd door de Ierse regering reeds in 2014 gedaan. De anti-katholieke Katherine Zappone is één van de grootste voorvechtsters van het zogenaamde 'homo-huwelijk' in Ierland en zelf een openlijke lesbienne! Dergelijke malafide figuren denken, dat ze nog bepaalde rekeningen met de Kerk moeten vereffenen en schuwen de leugens niet om hun doel te bereiken! In plaats van de zusters te bedanken voor hun inzet in moeilijke tijden, wordt hier een ongeziene haat- en lastercampagne op touw gezet! SCHANDALIG!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2907062


HET FAKE NEWS VAN DE VRT!!!


donderdag 2 maart 2017

Nu wil de 'Maffia van Sankt Gallen' Bergoglio afzetten omdat hij hun 'zaak' totaal belachelijk gemaakt heeft en elke geloofwaardigheid heeft verloren!Bron: The Times

Link:

http://www.thetimes.co.uk/article/anti-reform-cardinals-want-the-pope-to-quit-z3h75h22v


Over Bergoglio de Apostaat:Fake News: "Oudste fossielen ontdekt in 3,7 miljard jaar oude rotsen"


Kleine, buisvormige structuren in oude Canadese rotsen kunnen de overblijfselen zijn van de oudste levensvormen op aarde. De microfossielen, smaller dan een menselijk haar en niet te zien met het blote oog, zouden volgens de onderzoekers afkomstig zijn van oude microben. Er is discussie over de ouderdom van de fossielen, maar zelfs de jongste schatting, 3,77 miljard jaar, zou van de overblijfselen de oudste fossielen ooit gevonden maken.

Bron: De Redactie


Beweringen dat er ergens oude fossielen gevonden zijn, zijn altijd erg controversieel. Rotsen die zo oud zijn als degene die nu in de studie onderzocht zijn, overleven slechts zelden de verwering, erosie, subductie - het naar beneden gezogen worden in de aardkorst - en vervorming door onze geologisch actieve aarde. En elk mogelijk overblijfsel van leven in de rotsen die dat wel overleven, is moeilijk te onderscheiden, en al helemaal niet te bewijzen. Sommige geologen die niet bij de studie betrokken waren, zijn dan ook sceptisch dat de gevonden structuren wel degelijk fossielen zijn, en ze betwijfelen ook dat de rotsen waarin ze zitten, zo oud zijn als de auteurs van de studie zeggen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer