woensdag 30 september 2015

Wat KAVlaanderen al jaren stelt, wordt nu ook onderschreven door de Italiaanse journalist Maurizio Blondet: "Financiële chantage van de bankiers dwong Paus Benedictus XVI tot ontslag" - Het ontslag van Paus Benedictus XVI is ongeldig!

BANKERS' FINANCIAL BLACKMAIL FORCED BENEDICT XVI TO "RESIGN"

He writes that Pope Benedict was forced to resign not only because of internal pressures, but also because the SWIFT payment system had excluded the Vatican from the entire worldwide payment system, controlled by the USA.

The Vatican’s bank was immediately readmitted when the Pope announced his resignation.


This makes the Pope’s resignation invalid because they were not free from any sort coercion / duress.
 


Bron: TradCatKnight 

Link:

http://tradcatknight.blogspot.be/2015/09/bankers-financial-blackmail-forced.html#more


"Financiële chantage van de bankiers dwong Paus Benedictus XVI tot ontslag"


Maurizio Blondet schrijft dat Paus Benedictus XVI gedwongen werd om af te treden, niet alleen vanwege interne druk, maar ook omdat het betalingssysteem SWIFT, gecontroleerd door de Verenigde Staten van Amerika, het Vaticaan had uitgesloten van het gehele, wereldwijde betalingssysteem.

De Vaticaanse Bank werd onmiddellijk weer toegelaten nadat de Paus zijn ontslag aankondigde.

Dit maakt het ontslag van Paus Benedictus XVI ongeldig, omdat het niet vrij van dwang werd genomen.

Met andere woorden, het Kerkelijke Recht zegt, dat een Paus van rechtswege geen ontslag kan nemen, wanneer hij daartoe wordt gedwongen!


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke Recht
BOEK II  -  VOLK VAN GOD
DEEL II  -  HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I  -  Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I  -  Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I  -  De Paus

332 § 2 "Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt."
 Italiaans:

Pochi sanno che cosa è lo SWIFT (la sigla sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie): in teoria, è una “camere di compensazione” (clearing, in gergo) mondiale, che unisce 10500 banche in 215 paesi. Di fatto, è il più occulto e insindacabile centro del potere finanziario americano-globalista, il bastone di ricatto su cui si basa l’egemonia del dollaro,  il mezzo più potente di spionaggio economico e politico (a danno specialmente di noi europei) e il mezzo più temibile con cui il la finanza globale stronca le gambe agli stati che non obbediscono.

E subito dopo la sua dipartita, ecco che SWIFT sblocca le transazioni vaticane, riapre i bancomat, riporta all’onore del mondo lo Ior. Non hanno aspettato che venisse eletto Bergoglio; gli è bastata l’espulsione del “terrorista bianco”.

Nei salotti buoni e irraggiungibili fra Wall Street e Washington e Londra, già sapevano che il conclave avrebbe dato il soglio ad un modernista, ad uno di cui potevano fidarsi. Come mai? La sanzione SWIFT era stata coordinata con i “congiurati” in porpora che, guidati da Carlo Maria Martini (un cardinale che ha chiesto per sé l’eutanasia, va ricordato..) (1) avevano segnato Bergoglio come loro candidato già da anni? C’è stato un accordo dei congiurati con un potere forte esterno, a cui sono vicini per ideologia?


Bron: Maurizio Blondet Blog

Link:

http://www.maurizioblondet.it/ratzinger-non-pote-ne-vendere-ne-comprare/ Engelse Vertaling:

Few know what is the SWIFT (the acronym stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Company Interbank Financial Telecommunication): in theory, is a "clearing houses" (clearing, in slang) world, uniting 10500 banks 215 countries. In fact, is the most occult and sole center of American financial power-globalist, stick to blackmail on which the hegemony of the dollar, the most powerful means of economic espionage and political (to the detriment especially for us Europeans) and means by which the most feared global finance crushes legs to states that do not obey.

Immediately after his departure, that unlocks that SWIFT transactions Vatican, reopens ATMs, back to the honor of the world the IOR. They did not wait that was elected Bergoglio; it took was the expulsion of the "white terror".

In the salons and unreachable between Wall Street and Washington and London, already they knew that the conclave would give the throne to a modernist, one they could trust. Why? The sanction SWIFT had been coordinated with the "conspirators" in purple, led by Carlo Maria Martini (a cardinal who requested euthanasia for himself, remember ..) (1) Bergoglio had marked as their candidate for years? There was an agreement of the conspirators with a strong external power, which are close to ideology?ZIE OOK:


Danneels-Gate 10: Herman Achille graaf Van Rompuy, de ex-president van Europa, sprak de laudatio uit en prees 'maffiabaas' Godfried Danneels de hemel in.

11-02-2013 (aftreden) - 12-02-2013 (betaalsysteem werkt weer)
 

TOEVAL?

NEEN! EEN STAATSGREEP! 

Paus Benedictus XVI werd afgezet!

 

LINK:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/09/danneels-gate-10-herman-achille-graaf.html 

4 opmerkingen:

Anoniem zei

(I)
Een Clearing House is een financiële organisatie waar het onderlinge betalingsverkeer tussen de banken afgehandeld wordt.

Bv.:
Ik ga naar de supermarkt en ik betaal met mijn bankkaart van Bank A. Dit is in feite een betaling van Bank A naar de bank van de supermarkt; Bank B. Dit gebeurt voor elke klant van de supermarkt, niet alleen Bank A, maar die een rekening hebben bij B, C, D, etc – en dit niet alleen voor de supermarkt, maar elke mogelijke betaling, tussen wie dan ook.

Op het einde van de dag telt Bank A al de betalingen die al haar cliënteel naar Bank B gemaakt hebben op, alsook de betalingen naar Bank C, en D etc. Bank B, C, D etc. doen hetzelfde.

Dan gaan ze naar het Clearing House, waar de verschillen opgeteld worden. De som van het geld van Bank A naar Bank B wordt afgetrokken van de som van het geld van Bank B naar Bank A. Die bank die de andere geld verschuldigd is, betaald die bank in het Clearing House.

Uiteraard gebeurd die alles elektronisch.

(II)
Iedere rekening heeft een SWIFTBIC en IBAN code. SWIFTBIC identificeerd de Bank – van nut voor de clearing zodat de banken elkaar kunnen betalen. IBAN is de internationale unique identifier voor eender welke persoonlijke bankrekening – om het papertrail te kunnen checken indien er ergens een fout is

Op je bankafschriften zie je de SWIFTBIC code: 6 letters, 2 cijfers, en misschien nog 3 cijfers

- De eerste vier letters zijn de code voor je bank zoals KBC, HSBC, of Deutsche Bank.
- De 5de en 6de letters zijn de code van het land waar de bankrekening gedomicilieerd is: BE voor België, DE voor Duitsland.
- Dan 2 letters, of 2 cijfers: de Locatie (de stad of regio)
- Er kunnen al dan niet nog 3 cijfers volgen om het filiaal van de bank te identificeren.

Bv:
DEUTDEFF is een rekening bij Deutsche Bank in Duitsland in Frankfurt.

(III)
Indien de codes niet in de computers van de Clearing Houses voorkomen, zal de computer de betaling niet kunnen maken. In andere woorden, alle betalingsverkeer van en naar je bankrekening valt stop.

Dit kan gebeuren door een technische fout gebeuren of in het geval van het Vaticaan is dit opzettelijk gedaan.

De landcode voor Heilige Stoel is [VA], en deze was op de computers van de Italiaanse Nationale Bank gewist. Dus de computers wisten niet wat ze met een betaling van en naar [VA] moesten doen en deden dus niets. Het geld bleef bij de Italiaanse Nationale Bank geparkeerd.

Ik moet hier zeggen dat Vaticaanbank geen Nationale Bank capaciteiten had - precies haar zwakke punt – dus alle verkeer verliep eerst via de Italiaanse Nationale Bank.

Het is niet moeilijk in te beelden wat er gebeurd wanneer je geen geld hebt. Je verhongert, je bevriest, en als je dat overleeft, en omdat je je leningen niet kan betalen, zullen je schuldeisers je failliet verklaren en de deurwaarder sturen.

Dat is waar Deutsche Bank de doodsteek voor Benedictus gegeven heeft. Die zaten op hun geld te wachten en deden alsof hun neus bloedde, ook al wisten ze goed genoeg dat er iets niet in orde was met het betalingsverkeer van H. Stoel.

Dan, de dag nadat Benedictus zijn aftreden afgekondigd had, is het betalingsverkeer van en naar het Vaticaan opnieuw gestart – omdat iemand op de Italiaanse Nationale Bank de code [VA] opnieuw ingevoerd had. Het feit dat het betalingsverkeer opnieuw gestart is de dag na het afkondigen van het aftreden van Benedictus is het bekennendat ‘ze’ een staatsgreep gepleegd hebben.

(IV)
Het harde bewijs hiervoor zal je nooit krijgen. Maar zo werkt Clearing nu eenmaal. En er is geen andere verklaring voor het stopliggen van betalingsverkeer tussen H. Stoel en de Italiaanse Bank, anders dan dat de SWIFTBIC code voor H. Stoel opzettelijk gewist was.

Vreemd dat het tot nu duurt voor serieuze journalisten dit ook DURVEN te zeggen. Maar dan, er zijn er voor minder per ongeluk de ravijn ingereden.

Anoniem zei

Zo zie je dat de Nationale Banken en Clearing Houses ABSOLUTE MACHT hebben. Als ze het betalingsverkeerstilleggen, kan het staatshoofd niets eens zijn leger betalen. Staatsgrepen en Regime Changes zijn niet het gevolg van een staatshoofd dat opeens aan de loop van het geweer van een revolutionair inkijkt, maar omdat hij geen geld meer heeft zijn leger te betalen om de revolutionairen overhoop te schieten.

Het gedwongen afzetten van Benedictus is geen geïsoleerd geval. Maar het heeft wel voor het eerst de aandacht op de Clearing Houses geplaatst en zij die eigenaar zijn van de Clearing Houses.

Men kan dan ook uitwijden, en over het betalingsverkeer van criminele organisatie beginnen. Daar zitten de Clearing Houses ook mee in het complot, want ze hebben de data op hun computers die de georganiseerde misdadigers kunnen opsporen, maar dat doen ze niet. Het enigste ze willen doen is de burger verplichten een anti-fraude formulier in te vullen telkens hij naar de bank gaat met zijn 100 euro.

Die data op de computers van de Clearing Houses is geheim maar dan ook echt geheim. Want die informatie geeft je absolute macht. Omdat de Clearing Houses beslissen wie mag frauderen en wie niet.

Ik kan uitwijden maar niet voor niets dat de Apocalypse een heel hoofdstuk aan de desintegratie van het financieel systeem spendeert. (hoofdstuk 18)

Laat je niet bedotten; het aftreden van Benedictus heeft niets te maken met pedofiele priesters, maar wel alles met geld. Bergoglio moet nog de eerste pedofiele priester op rust zetten. Benedictus had er 400 per jaar. Is de meststal uitgemest, of wordt Bergoglio met rust gelaten omdat hij over het milieu zeurt, of omdat hij de boeken van Vaticaanbank aan de financiële oligarchen in Londen gegeven heeft?

En welke troost is dit voor het slachtoffer van de pedofiele priester? Niets. Welke troost is dit voor de gelovige? Niets.

Je zou van de bisschoppen verwachten dat ze in het licht van dergelijke invloed van satan op de Kerk, een beetje ongerust mochten worden. Danneels en Bonny mogen wel met de Clearing Houses meehuichelen, maar dat ze zich maar geen illusies maken, er zal een dag komen dat ook zij een stuk vuil op de stoep zijn, die vervangen kan worden met de volgende onnozelaar die in die rij staat aan te schuiven.

Anoniem zei

Jammer dat die staatsgreep tegen Ratzinger niet vroeger is gekomen

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 18:15

Een duidelijk bewijs, dat de Kerk door de Heilige Geest wordt geleid.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer